Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ ร.ต. พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และชาวกะเหรี่ยง ร่วมลงพื้นที่และประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีการแก้ไขปัญหาชาวเลคลองสองปาก และสุสานบ้านแหลมทุ่งยูง ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา) ผู้แทน ทสจ.กระบี่ ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดกระบี่ และผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเผ่าพื้นเมืองภาคใต้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ ร.ต. พีรพล  มั่นจิตต์ ผอ.กปร. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย  พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และชาวกะเหรี่ยง ร่วมลงพื้นที่และประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีการแก้ไขปัญหาชาวเลคลองสองปาก และสุสานบ้านแหลมทุ่งยูง ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา) ผู้แทน ทสจ.กระบี่ ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดกระบี่ และผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเผ่าพื้นเมืองภาคใต้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ ร.ต. พีรพล มั่นจิตต์ ผอ.กปร. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และชาวกะเหรี่ยง ร่วมลงพื้นที่และประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีการแก้ไขปัญหาชาวเลคลองสองปาก และสุสานบ้านแหลมทุ่งยูง ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา) ผู้แทน ทสจ.กระบี่ ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดกระบี่ และผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเผ่าพื้นเมืองภาคใต้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

แกลเลอรี่