Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 7/2563 (ประจำเดือน ก.ค. 2563) ผ่านระบบ ZOOM

การประชุมกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 7/2563 (ประจำเดือน ก.ค. 2563) ผ่านระบบ ZOOM
วันที่ 20 ก.ค. 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. ว่าที่ ร.ต. พีรพล  มั่นจิตต์ ผอ.กปร. เป็นประธานการประชุมกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 7/2563 (ประจำเดือน ก.ค. 2563) ผ่านระบบ ZOOM
 
โดยที่ประชุมมีเรื่องพิจารณา ดังนี้
1. การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละส่วนงานภายใน กปร. งวดที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 - 4) ประจำเดือน ก.ค. 2563
2. สถานะการใช้จ่ายเงินกองทุนและเงินกองกลางของ กปร.

แกลเลอรี่