Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 17 กรกฎาคม​ 2563 เวลา 10.00 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดสุพรรณบุรี​ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี​ โดยมีนาย​นพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี​ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่สาธารณ​ประโยชน์​ จำนวน 2 แปลง ในท้องที่อำเภอเมืองฯ และอำเภออู่ทอง ตามมาตรการของ กบร. ซึ่งที่ประชุมมีมติ 1. มอบให้เทศบาลบ้านโข้ง เร่งดำเนินการรังวัดฯ ออก นสล. ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (อ.อู่ทอง) 2. ส่งเรื่องให้คณะ​อนุกรรมการ​อ่่านภาพถ่ายทางอากาศ​พิจารณา​ดำเนิน​การ​อ่าน แปลฯ 5 ช่วงปี พ.ศ. เพื่อหาตำแหน่ง​และ​ขอบเขตที่ดินของรัฐ (อ.เมืองฯ)​

วันที่ 17 กรกฎาคม​ 2563 เวลา 10.00 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดสุพรรณบุรี​ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมขุนช้าง  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี​ โดยมีนาย​นพฤทธิ์  ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี​ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่สาธารณ​ประโยชน์​ จำนวน 2 แปลง ในท้องที่อำเภอเมืองฯ และอำเภออู่ทอง  ตามมาตรการของ กบร. ซึ่งที่ประชุมมีมติ 1. มอบให้เทศบาลบ้านโข้ง เร่งดำเนินการรังวัดฯ ออก นสล. ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (อ.อู่ทอง) 2. ส่งเรื่องให้คณะ​อนุกรรมการ​อ่่านภาพถ่ายทางอากาศ​พิจารณา​ดำเนิน​การ​อ่าน แปลฯ 5 ช่วงปี พ.ศ. เพื่อหาตำแหน่ง​และ​ขอบเขตที่ดินของรัฐ (อ.เมืองฯ)​

วันที่ 17 กรกฎาคม​ 2563 เวลา 10.00 น. นางยุพา คำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดสุพรรณบุรี​ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมขุนช้าง  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี​ โดยมีนาย​นพฤทธิ์  ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี​ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่สาธารณ​ประโยชน์​ จำนวน 2 แปลง ในท้องที่อำเภอเมืองฯ และอำเภออู่ทอง  ตามมาตรการของ กบร. ซึ่งที่ประชุมมีมติ
1. มอบให้เทศบาลบ้านโข้ง เร่งดำเนินการรังวัดฯ ออก นสล. ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (อ.อู่ทอง)
2. ส่งเรื่องให้คณะ​อนุกรรมการ​อ่่านภาพถ่ายทางอากาศ​พิจารณา​ดำเนิน​การ​อ่าน แปลฯ 5 ช่วงปี พ.ศ. เพื่อหาตำแหน่ง​และ​ขอบเขตที่ดินของรัฐ (อ.เมืองฯ)​

แกลเลอรี่