Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานกลั่นกรองผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อพิจารณาบริเวณเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๑ ของกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานกลั่นกรองผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อพิจารณาบริเวณเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๑ ของกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานกลั่นกรองผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ
เพื่อพิจารณาบริเวณเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ
จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๑ ของกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมบานาน่า รีสอร์ท แอนสปา จ.กาญจนบุรี


      รายงานสรุปการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ครั้งที่ 7/2563 เพื่อพิจารณาผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอวังขนาย อำเภอบ้านทวน และอำเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช 2481
      โดยมีคณะทำงานฯ เข้าประชุม จำนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90 จาก 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมที่ดิน กองทัพอากาศ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมป่าไม้ และกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
      ซึ่งที่ประชุมพิจารณาผลการอ่าน แปลฯ บริเวณดังกล่าว 7 กรณี จำนวน 22 ระวาง ประกอบด้วยระวางหมายเลข 4937 III 6474, 6674, 6874, 7074, 7274, 6672, 7072 และระวางหมายเลข 4937 IV 6488, 6688, 6286, 6486, 6686, 6886, 6284, 6484, 6482, 6682, 6480, 6680, 6878, 7078, 7076

แกลเลอรี่