Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวณัฐภา มากขุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. และมีนางสาวสุตาภัทร บังสันเทียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐตามมาตรการของ กบร. ดังนี้ 1. กรณีราษฎรจำนวน 2 ราย ขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ในเขตที่สาธารณประโยชน์ "ทุ่งหนองแค" ซึ่งที่ประชุมมีมติส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ พิจารณารับดำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ 2.กรณีราษฎรบุกรุกครอบครอบพื้นที่ป่าชายเลน โดยสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 43 (ปะทิว ชุมพร) ตรวจสอบพื้นที่พบว่า เอกสารสิทธิ น.ส.3 ก ของราษฎรอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนอ่าวทุ่งคา และป่าอ่าวสวี และอยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าชายเลน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง 3. กรณีการร้องเรียนว่ามีการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนยุติธรรมตามกฎหมาย จึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กบร. 4. กรณีราษฎรขอพิสูจน์สิทธิในที่สาธารณประโยชน์แปลง "อ่าวทุ่งทรายสาธารณประโยชน์" จำนวน 4 แปลง ซึ่งที่ประชุมมีมติส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ พิจารณารับดำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ 5. กรณีสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรและคณะกรรมการได้ตรวจสอบพิสูจน์ที่ดิน ของราษฎร จำนวน 5 ราย ในท้องที่ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนอ่าวพนักตัก ที่ประชุมมีมติส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ พิจารณารับดำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวณัฐภา มากขุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. และมีนางสาวสุตาภัทร บังสันเทียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐตามมาตรการของ กบร. ดังนี้ 1. กรณีราษฎรจำนวน 2 ราย ขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ในเขตที่สาธารณประโยชน์ "ทุ่งหนองแค" ซึ่งที่ประชุมมีมติส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ พิจารณารับดำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ 2.กรณีราษฎรบุกรุกครอบครอบพื้นที่ป่าชายเลน โดยสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 43 (ปะทิว ชุมพร) ตรวจสอบพื้นที่พบว่า เอกสารสิทธิ น.ส.3 ก ของราษฎรอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนอ่าวทุ่งคา และป่าอ่าวสวี และอยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าชายเลน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง 3. กรณีการร้องเรียนว่ามีการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนยุติธรรมตามกฎหมาย จึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กบร. 4. กรณีราษฎรขอพิสูจน์สิทธิในที่สาธารณประโยชน์แปลง "อ่าวทุ่งทรายสาธารณประโยชน์" จำนวน 4 แปลง ซึ่งที่ประชุมมีมติส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ พิจารณารับดำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ 5. กรณีสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรและคณะกรรมการได้ตรวจสอบพิสูจน์ที่ดิน ของราษฎร จำนวน 5 ราย ในท้องที่ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนอ่าวพนักตัก ที่ประชุมมีมติส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ พิจารณารับดำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวณัฐภา มากขุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. และมีนางสาวสุตาภัทร บังสันเทียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐตามมาตรการของ กบร. ดังนี้

1. กรณีราษฎรจำนวน 2 ราย ขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ในเขตที่สาธารณประโยชน์ "ทุ่งหนองแค" ซึ่งที่ประชุมมีมติส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ พิจารณารับดำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ

2.กรณีราษฎรบุกรุกครอบครอบพื้นที่ป่าชายเลน โดยสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 43 (ปะทิว ชุมพร) ตรวจสอบพื้นที่พบว่า เอกสารสิทธิ น.ส.3 ก ของราษฎรอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนอ่าวทุ่งคา และป่าอ่าวสวี และอยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าชายเลน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง

3. กรณีการร้องเรียนว่ามีการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนยุติธรรมตามกฎหมาย จึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กบร.

4. กรณีราษฎรขอพิสูจน์สิทธิในที่สาธารณประโยชน์แปลง "อ่าวทุ่งทรายสาธารณประโยชน์" จำนวน 4 แปลง ซึ่งที่ประชุมมีมติส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ พิจารณารับดำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ

5. กรณีสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรและคณะกรรมการได้ตรวจสอบพิสูจน์ที่ดิน ของราษฎร จำนวน 5 ราย ในท้องที่ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนอ่าวพนักตัก ที่ประชุมมีมติส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ พิจารณารับดำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ

แกลเลอรี่