Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุริยา ศรียะพงศ์ ผอ.สกร.1 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมีนายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ป่าไม้/ที่ราชพัสดุ ท้องที่อำเภอเมืองราชบุรี/อำเภอสวนผึ้ง เพื่อพิจารณาพิสูจน์สิทธิฯ ตามมาตรการของ กบร. ให้แก่ราษฎร จำนวน 2 ราย 2 แปลง ซึ่งที่ประชุมมีมติน่าเชื่อว่าราษฎรครอบครองทำประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐบางส่วน เฉพาะส่วนที่ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์ในภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 2 แปลง

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุริยา  ศรียะพงศ์  ผอ.สกร.1 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมีนายพงษ์พันธ์  แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ป่าไม้/ที่ราชพัสดุ ท้องที่อำเภอเมืองราชบุรี/อำเภอสวนผึ้ง เพื่อพิจารณาพิสูจน์สิทธิฯ ตามมาตรการของ กบร. ให้แก่ราษฎร จำนวน 2 ราย 2 แปลง ซึ่งที่ประชุมมีมติน่าเชื่อว่าราษฎรครอบครองทำประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐบางส่วน เฉพาะส่วนที่ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์ในภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 2 แปลง

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุริยา  ศรียะพงศ์  ผอ.สกร.1 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมีนายพงษ์พันธ์  แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในที่ดินของรัฐประเภทที่ป่าไม้/ที่ราชพัสดุ ท้องที่อำเภอเมืองราชบุรี/อำเภอสวนผึ้ง เพื่อพิจารณาพิสูจน์สิทธิฯ ตามมาตรการของ กบร. ให้แก่ราษฎร จำนวน 2 ราย 2 แปลง ซึ่งที่ประชุมมีมติน่าเชื่อว่าราษฎรครอบครองทำประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐบางส่วน เฉพาะส่วนที่ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์ในภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 2 แปลง

แกลเลอรี่