Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุริยา ศรียะพงศ์ ผอ.ส่วน ประสานการแก้ไขปัญหาฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐประเภทที่ป่าไม้/ที่เขา ท้องที่อำเภอเมืองกระบี่ / อำเภอเหนือคลอง จำนวน 3 ราย 3 แปลง โดยมีมติ ดังนี้ 1.เสนอกรมที่ดินเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินตาม มาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 1 ราย 1 แปลง 2. เชื่อครอบครองทำประโยชน์บางส่วน ตามผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 2 ราย 2 แปลง

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุริยา ศรียะพงศ์ ผอ.ส่วน ประสานการแก้ไขปัญหาฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดกระบี่  โดยมีนายสมควร ขันเงิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐประเภทที่ป่าไม้/ที่เขา ท้องที่อำเภอเมืองกระบี่ / อำเภอเหนือคลอง จำนวน 3 ราย 3 แปลง โดยมีมติ ดังนี้ 1.เสนอกรมที่ดินเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินตาม มาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 1 ราย 1 แปลง 2. เชื่อครอบครองทำประโยชน์บางส่วน ตามผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 2 ราย 2 แปลง

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุริยา ศรียะพงศ์ ผอ.ส่วน ประสานการแก้ไขปัญหาฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดกระบี่  โดยมีนายสมควร ขันเงิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐประเภทที่ป่าไม้/ที่เขา ท้องที่อำเภอเมืองกระบี่ / อำเภอเหนือคลอง จำนวน 3 ราย 3 แปลง โดยมีมติ ดังนี้
1.เสนอกรมที่ดินเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินตาม มาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 1 ราย 1 แปลง
2. เชื่อครอบครองทำประโยชน์บางส่วน ตามผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 2 ราย 2 แปลง

แกลเลอรี่