Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุริยา ศรียะพงศ์ ผอ.ส่วนประสานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมวัชรีรมยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนางอภิญญา เอี่ยมอำภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน น.ส.3ก.2 แปลง ทับลำรางสาธารณประโยชน์ (ลำรางนกกระทุงและลาดตาเฮง) ซึ่งเกิดขึ้นโดยสภาพธรรมชาติเป็นแหล่งน้ำในการทำการเกษตรกรรมมาตั้งแต่ในอดีตที่ประชุมมีมติส่งอ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศเพื่อประกอบการพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุริยา  ศรียะพงศ์  ผอ.ส่วนประสานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมวัชรีรมยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนางอภิญญา เอี่ยมอำภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน น.ส.3ก.2 แปลง ทับลำรางสาธารณประโยชน์ (ลำรางนกกระทุงและลาดตาเฮง) ซึ่งเกิดขึ้นโดยสภาพธรรมชาติเป็นแหล่งน้ำในการทำการเกษตรกรรมมาตั้งแต่ในอดีตที่ประชุมมีมติส่งอ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศเพื่อประกอบการพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุริยา  ศรียะพงศ์  ผอ.ส่วนประสานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมวัชรีรมยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนางอภิญญา เอี่ยมอำภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน น.ส.3ก.2 แปลง ทับลำรางสาธารณประโยชน์ (ลำรางนกกระทุงและลาดตาเฮง) ซึ่งเกิดขึ้นโดยสภาพธรรมชาติเป็นแหล่งน้ำในการทำการเกษตรกรรมมาตั้งแต่ในอดีตที่ประชุมมีมติส่งอ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศเพื่อประกอบการพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

แกลเลอรี่