Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายมูฮัมหมาด ยังหะสัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายวรรณพล ต่อพล ปลัดจังหวัด เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน จำนวน 3 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง คือ เรื่องร้องเรียนว่ามีผู้บุกรุกทางสาธารณะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง แต่เนื่องจากทางราชการได้ฟ้องผู้บุกรุกเป็นคดีอาญา เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น จึงไม่อยู่ในอำนาจ กบร.จังหวัดหนองบัวลำภู อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มีข้อแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเพิ่มเติมด้วย

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายมูฮัมหมาด ยังหะสัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายวรรณพล ต่อพล ปลัดจังหวัด เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน จำนวน 3 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง คือ เรื่องร้องเรียนว่ามีผู้บุกรุกทางสาธารณะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง แต่เนื่องจากทางราชการได้ฟ้องผู้บุกรุกเป็นคดีอาญา เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น จึงไม่อยู่ในอำนาจ กบร.จังหวัดหนองบัวลำภู อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มีข้อแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเพิ่มเติมด้วย

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายมูฮัมหมาด ยังหะสัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายวรรณพล ต่อพล ปลัดจังหวัด เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน จำนวน 3 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง คือ เรื่องร้องเรียนว่ามีผู้บุกรุกทางสาธารณะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง แต่เนื่องจากทางราชการได้ฟ้องผู้บุกรุกเป็นคดีอาญา เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น จึงไม่อยู่ในอำนาจ กบร.จังหวัดหนองบัวลำภู อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มีข้อแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเพิ่มเติมด้วย

แกลเลอรี่