Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ที่สาธารณะ เช่น ห้วย หรือลำห้วย ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ถือว่าเป็นที่สาธารณะหรือไม่ ?

ที่สาธารณะ เช่น ห้วย หรือลำห้วย ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ถือว่าเป็นที่สาธารณะหรือไม่ ?
Q&A: ถาม-ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับงาน กบร.
Q : ที่สาธารณะ เช่น ห้วย หรือลำห้วย ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ถือว่าเป็นที่สาธารณะหรือไม่ ?
A : พื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นที่สาธารณประโยชน์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (2) และเนื่องจากข้อเท็จจริงพื้นที่ ดังกล่าวยังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอีกประการหนึ่ง ดังนั้น พื้นที่ดังกล่าวนอกจากกรมป่าไม้จะเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาป้องกันแล้ว ส่วนราชการอื่น ๆเช่น กรมที่ดิน กรมเจ้าท่า กฎหมายก็ให้อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาเช่นเดียวกัน หากเอกชนประสงค์จะเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายแต่ละฉบับนั้น