Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวณัฐภา มากขุน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 (ชั้น 4 ) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมพิจารณาพิสูจน์สิทธิตามมาตรการ กบร. ทั้งหมด จำนวน 4 กรณี โดยมีมติที่ประชุม 1.กรณีราษฎรร้องเรียนขอความช่วยเหลือในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน แต่ถูก อบต. และ ผู้ปกครองท้องที่คัดค้านว่า เป็นที่สาธารณประโยชน์ ที่ประชุมมติว่า ที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์ตามที่ปรากฎในเอกสารราชการ 2.กรณีอำเภอน้ำพองยื่นขอรังวัดออก นสล. แปลง “โป่งฮองหาด” เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ โดยมีผู้คัดค้านจำนวน 3 ราย โดยอาศัยหลักฐาน น.ส.3 เลขที่ 303 ที่ประชุมมีมติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามมติ ที่ประชุมครั้งที่ 1/2554 3.สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เสนอเรื่องเพื่อเพิกถอน โฉนดที่ดิน เลขที่ 191025 เนื้อที่ 55 - 0 - 40 ไร่ เนื่องจากบางส่วนทับที่ดิน ตาม นสล. เลขที่ 9507 แปลง แก่งน้ำต้อนสาธารณประโยชน์ บางส่วนทับทางสาธารณประโยชน์ และบางส่วนทับโฉนดที่ดินเลขที่ 207473 ประกอบกับที่ดินแปลงดังกล่าวไม่ตรงตามตำแหน่งที่เจ้าของที่ดินครอบครองทำประโยชน์ ที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานที่ดินเสนอ 4.วัดป่าอรัญญวาสี ขออกโฉนดที่ดิน โดยอ้างหลักฐาน สค 1 เลขที่ 268 มีชื่อ กรมการศาสนาเป็นผู้แจ้งการครอบครอง ระบุการตั้งวัด พ.ศ. 2472 โดยผลการรังวัด ทับที่ นสล. เลขที่ ขก 2889 แปลง โคกวัดป่าอรัญยะวาสี ที่ประชุมมีมติ เชื่อว่า วัดครอบครองทำประโยชน์มาก่อน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการรังวัดเนื้อที่ตามหลักฐาน สค 1 และเชื่อว่า บริเวณดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นป่าช้าสาธารณะ 5.ราษฏรขออกโฉนดที่ดิน โดยไม่มีหลักฐานและครอบครองที่ดินภายหลังประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยเทศบาลตำบลสำราญคัดค้านว่า ที่ดินแปลงนี้เป็นมี่กรมทางหลวงเคยใช้ประโยชน์ และชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ที่ประชุม เชื่อว่า ราษฎรครอบครองทำประโยชน์มาภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ

วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวณัฐภา มากขุน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 (ชั้น 4 ) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมพิจารณาพิสูจน์สิทธิตามมาตรการ กบร. ทั้งหมด จำนวน 4 กรณี โดยมีมติที่ประชุม   1.กรณีราษฎรร้องเรียนขอความช่วยเหลือในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน แต่ถูก อบต. และ ผู้ปกครองท้องที่คัดค้านว่า เป็นที่สาธารณประโยชน์ ที่ประชุมมติว่า ที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์ตามที่ปรากฎในเอกสารราชการ  2.กรณีอำเภอน้ำพองยื่นขอรังวัดออก นสล. แปลง “โป่งฮองหาด” เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ โดยมีผู้คัดค้านจำนวน 3 ราย โดยอาศัยหลักฐาน น.ส.3 เลขที่ 303  ที่ประชุมมีมติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามมติ ที่ประชุมครั้งที่ 1/2554 3.สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เสนอเรื่องเพื่อเพิกถอน โฉนดที่ดิน เลขที่ 191025 เนื้อที่ 55 - 0 - 40 ไร่ เนื่องจากบางส่วนทับที่ดิน ตาม นสล. เลขที่ 9507 แปลง แก่งน้ำต้อนสาธารณประโยชน์ บางส่วนทับทางสาธารณประโยชน์ และบางส่วนทับโฉนดที่ดินเลขที่ 207473 ประกอบกับที่ดินแปลงดังกล่าวไม่ตรงตามตำแหน่งที่เจ้าของที่ดินครอบครองทำประโยชน์ ที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานที่ดินเสนอ 4.วัดป่าอรัญญวาสี ขออกโฉนดที่ดิน โดยอ้างหลักฐาน สค 1 เลขที่ 268 มีชื่อ กรมการศาสนาเป็นผู้แจ้งการครอบครอง  ระบุการตั้งวัด พ.ศ. 2472 โดยผลการรังวัด ทับที่ นสล. เลขที่ ขก 2889 แปลง โคกวัดป่าอรัญยะวาสี ที่ประชุมมีมติ เชื่อว่า วัดครอบครองทำประโยชน์มาก่อน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการรังวัดเนื้อที่ตามหลักฐาน สค 1 และเชื่อว่า บริเวณดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นป่าช้าสาธารณะ 5.ราษฏรขออกโฉนดที่ดิน โดยไม่มีหลักฐานและครอบครองที่ดินภายหลังประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยเทศบาลตำบลสำราญคัดค้านว่า ที่ดินแปลงนี้เป็นมี่กรมทางหลวงเคยใช้ประโยชน์ และชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ที่ประชุม เชื่อว่า ราษฎรครอบครองทำประโยชน์มาภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ

วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวณัฐภา มากขุน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขานุการ กบร. เข้าร่วมประชุม กบร.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 (ชั้น 4 ) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมพิจารณาพิสูจน์สิทธิตามมาตรการ กบร. ทั้งหมด จำนวน 4 กรณี โดยมีมติที่ประชุม 

1.กรณีราษฎรร้องเรียนขอความช่วยเหลือในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน แต่ถูก อบต. และ ผู้ปกครองท้องที่คัดค้านว่า เป็นที่สาธารณประโยชน์ ที่ประชุมมติว่า ที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์ตามที่ปรากฎในเอกสารราชการ 
2.กรณีอำเภอน้ำพองยื่นขอรังวัดออก นสล. แปลง “โป่งฮองหาด” เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ โดยมีผู้คัดค้านจำนวน 3 ราย โดยอาศัยหลักฐาน น.ส.3 เลขที่ 303  ที่ประชุมมีมติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามมติ ที่ประชุมครั้งที่ 1/2554
3.สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เสนอเรื่องเพื่อเพิกถอน โฉนดที่ดิน เลขที่ 191025 เนื้อที่ 55 - 0 - 40 ไร่ เนื่องจากบางส่วนทับที่ดิน ตาม นสล. เลขที่ 9507 แปลง แก่งน้ำต้อนสาธารณประโยชน์ บางส่วนทับทางสาธารณประโยชน์ และบางส่วนทับโฉนดที่ดินเลขที่ 207473 ประกอบกับที่ดินแปลงดังกล่าวไม่ตรงตามตำแหน่งที่เจ้าของที่ดินครอบครองทำประโยชน์ ที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานที่ดินเสนอ
4.วัดป่าอรัญญวาสี ขออกโฉนดที่ดิน โดยอ้างหลักฐาน สค 1 เลขที่ 268 มีชื่อ กรมการศาสนาเป็นผู้แจ้งการครอบครอง  ระบุการตั้งวัด พ.ศ. 2472 โดยผลการรังวัด ทับที่ นสล. เลขที่ ขก 2889 แปลง โคกวัดป่าอรัญยะวาสี ที่ประชุมมีมติ เชื่อว่า วัดครอบครองทำประโยชน์มาก่อน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการรังวัดเนื้อที่ตามหลักฐาน สค 1 และเชื่อว่า บริเวณดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นป่าช้าสาธารณะ
5.ราษฏรขออกโฉนดที่ดิน โดยไม่มีหลักฐานและครอบครองที่ดินภายหลังประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยเทศบาลตำบลสำราญคัดค้านว่า ที่ดินแปลงนี้เป็นมี่กรมทางหลวงเคยใช้ประโยชน์ และชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ที่ประชุม เชื่อว่า ราษฎรครอบครองทำประโยชน์มาภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ

แกลเลอรี่