Loading...

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of the State Land Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารที่ กบร.จังหวัดต้องดำเนินการจัดส่งให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศเมื่อมีมติให้ใช้ผลการอ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศมีอะไรบ้าง?

เอกสารที่ กบร.จังหวัดต้องดำเนินการจัดส่งให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศเมื่อมีมติให้ใช้ผลการอ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศมีอะไรบ้าง?

เอกสารที่ กบร.จังหวัดต้องดำเนินการจัดส่งให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศเมื่อมีมติให้ใช้ผลการอ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศมีอะไรบ้าง?

            เมื่อ กบร.จังหวัด มีมติให้ใช้ผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศประกอบพิจารณา ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารที่มีการรับนองสำเนาให้ประธานอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ดังต่อไปนี้

1) สำเนารายงานการประชุม กบร.จังหวัด ในครั้งที่มีมติให้ใช้ผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ

2) เอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ประกอบการพิจารณาในเรื่องที่มีมติให้ใช้ผลการอ่าน แปล ตึความภาพถ่ายทางอากาศ

3) ขีดขอบเขคบริเวณที่ขอให้อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ลงบนแผนที่ภูมิประเทศในระบบพิกัด UTM Indian 1975 มาตราส่วน 1 : 50,000 ลำดับชุด L7017 ของกรมแผนที่ทหาร

4) รูปแปลงที่ขอให้ดำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมต่าพิกัด UTM Indian 1975 ที่ครอลคลุมรูปแปลงที่ขอให้อ่านแปล ตึความภาพถ่ายทางอากาศ